جریان قابل تحمل انواع سیم‌های AWG

قطعات خام یا مصرفی -> سیم و کابل و متعلقات 1878 سجاد میابی

استاندارد AWG یا American Wire Gauge برای دسته‌بندی انواع کابل‌ها و سیم‌ها استفاده می‌شود و خصوصیات یک سیم رسانا را بیان می‌کند. این استاندارد که با نام Brown & Sharpe wire gauge  و بطور مختصر B&S  نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۸۵۷ درآمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفته است.

مانند سایر استانداردهای غیر متریک، هر چه عدد استاندارد AWG بزرگتر باشد قطر سیم کمتر می‌شود .به طور مثال یک سیم که AWG  آن ۲۴ هست نازکتر از سیمی با AWG 23 است؛ همچنین هر چه قطر سیم بیشتر شود مقاومت آن کمتر و خاصیت رسانایی آن بیشتر می شود.

در این استاندارد، اندازه ها از ۴ صفر (۰۰۰۰) شروع شده و تا ۴۰ ادامه دارد و به این ترتیب استاندارد AWG شامل ۴۴ اندازه است.

در جدول زیر ویژگی‌های فنی سیم AWG مفتولی با هسته مسی و روکش PVC نشان داده شده است.

نکته: توجه داشته باشید که مقادیر ذکر شده بدون در نظر گرفتن افزایش دمای کارکرد سیم به علت مقاومت آن پس از برقراری جریان و همچنین دما و سایر پارامتر‌های محیطی و در محیط باز است.

اندازه AWG قطر مفتول سیم (mm) سطح مقطع مفتول سیم (mm۲) مقاومت در هر کیلومتر (Ω) بیشترین جریان برای سیم‌کشی معمولی و کوتاه (A) بیشترین جریان برای سیم‌کشی انتقال قدرت (A) بیشترین فرکانس در عمق پوست مفتول
۰۰۰۰ ۱۱٫۶۸۴ ۱۰۷ ۰٫۱۶۰۷۲ ۳۸۰ ۳۰۲ ۱۲۵ Hz
۰۰۰ ۱۰٫۴۰۳۸ ۸۴٫۹ ۰٫۲۰۲۷۰ ۳۲۸ ۲۳۹ ۱۶۰ Hz
۰۰ ۹٫۲۶۵۹۲ ۶۷٫۴ ۰٫۲۵۵۵۱ ۲۸۳ ۱۹۰ ۲۰۰ Hz
۰ ۸٫۲۵۲۴۶ ۵۳٫۵ ۰٫۳۲۲۴۲ ۲۴۵ ۱۵۰ ۲۵۰ Hz
۱ ۷٫۳۴۸۲۲ ۴۲٫۴ ۰٫۴۰۶۳۹ ۲۱۱ ۱۱۹ ۳۲۵ Hz
۲ ۶٫۵۴۳۰۴ ۳۳٫۶ ۰٫۵۱۲۶۶ ۱۸۱ ۹۴ ۴۱۰ Hz
۳ ۵٫۸۲۶۷۶ ۲۶٫۷ ۰٫۶۴۶۱۶ ۱۵۸ ۷۵ ۵۰۰ Hz
۴ ۵٫۱۸۹۲۲ ۲۱٫۱ ۰٫۸۱۵۰۸ ۱۳۵ ۶۰ ۶۵۰ Hz
۵ ۴٫۶۲۰۲۶ ۱۶٫۸ ۱٫۰۲۷۶۲ ۱۱۸ ۴۷ ۸۱۰ Hz
۶ ۴٫۱۱۴۸ ۱۳٫۳ ۱٫۲۹۵۹۲ ۱۰۱ ۳۷ ۱۱۰۰ Hz
۷ ۳٫۶۶۵۲۲ ۱۰٫۶ ۱٫۶۳۴۰۹ ۸۹ ۳۰ ۱۳۰۰ Hz
۸ ۳٫۲۶۳۹ ۸٫۳۷ ۲٫۰۶۰۴۹ ۷۳ ۲۴ ۱۶۵۰ Hz
۹ ۲٫۹۰۵۷۶ ۶٫۶۳ ۲٫۵۹۸۰۸ ۶۴ ۱۹ ۲۰۵۰ Hz
۱۰ ۲٫۵۸۸۲۶ ۵٫۲۶ ۳٫۲۷۶۳۹ ۵۵ ۱۵ ۲۶۰۰ Hz
۱۱ ۲٫۳۰۳۷۸ ۴٫۱۷ ۴٫۱۳۲۸ ۴۷ ۱۲ ۳۲۰۰ Hz
۱۲ ۲٫۰۵۲۳۲ ۳٫۳۱ ۵٫۲۰۸۶۴ ۴۱ ۹٫۳ ۴۱۵۰ Hz
۱۳ ۱٫۸۲۸۸ ۲٫۶۳ ۶٫۵۶۹۸۴ ۳۵ ۷٫۴ ۵۳۰۰ Hz
۱۴ ۱٫۶۲۸۱۴ ۲٫۰۸ ۸٫۲۸۲ ۳۲ ۵٫۹ ۶۷۰۰ Hz
۱۵ ۱٫۴۵۰۳۴ ۱٫۶۵ ۱۰٫۴۴۳۵ ۲۸ ۴٫۷ ۸۲۵۰ Hz
۱۶ ۱٫۲۹۰۳۲ ۱٫۳۱ ۱۳٫۱۷۲۴ ۲۲ ۳٫۷ ۱۱ kHz
۱۷ ۱٫۱۵۰۶۲ ۱٫۰۴ ۱۶٫۶۰۹۹ ۱۹ ۲٫۹ ۱۳ kHz
۱۸ ۱٫۰۲۳۶۲ ۰٫۸۲۳ ۲۰٫۹۴۲۸ ۱۶ ۲٫۳ ۱۷ kHz
۱۹ ۰٫۹۱۱۸۶ ۰٫۶۵۳ ۲۶٫۴۰۷۲ ۱۴ ۱٫۸ ۲۱ kHz
۲۰ ۰٫۸۱۲۸ ۰٫۵۱۹ ۳۳٫۲۹۲ ۱۱ ۱٫۵ ۲۷ kHz
۲۱ ۰٫۷۲۳۹ ۰٫۴۱۲ ۴۱٫۹۸۴ ۹ ۱٫۲ ۳۳ kHz
۲۲ ۰٫۶۴۵۱۶ ۰٫۳۲۷ ۵۲٫۹۳۹۲ ۷ ۰٫۹۲ ۴۲ kHz
۲۳ ۰٫۵۷۴۰۴ ۰٫۲۵۹ ۶۶٫۷۸۰۸ ۴٫۷ ۰٫۷۲۹ ۵۳ kHz
۲۴ ۰٫۵۱۰۵۴ ۰٫۲۰۵ ۸۴٫۱۹۷۶ ۳٫۵ ۰٫۵۷۷ ۶۸ kHz
۲۵ ۰٫۴۵۴۶۶ ۰٫۱۶۲ ۱۰۶٫۱۷۳ ۲٫۷ ۰٫۴۵۷ ۸۵ kHz
۲۶ ۰٫۴۰۳۸۶ ۰٫۱۲۸ ۱۳۳٫۸۵۶ ۲٫۲ ۰٫۳۶۱ ۱۰۷ kHz
۲۷ ۰٫۳۶۰۶۸ ۰٫۱۰۲ ۱۶۸٫۸۲۱ ۱٫۷ ۰٫۲۸۸ ۱۳۰ kHz
۲۸ ۰٫۳۲۰۰۴ ۰٫۰۸۰ ۲۱۲٫۸۷۲ ۱٫۴ ۰٫۲۲۶ ۱۷۰ kHz
۲۹ ۰٫۲۸۷۰۲ ۰٫۰۶۴۷ ۲۶۸٫۴۰۲ ۱٫۲ ۰٫۱۸۲ ۲۱۰ kHz
۳۰ ۰٫۲۵۴ ۰٫۰۵۰۷ ۳۳۸٫۴۹۶ ۰٫۸۶ ۰٫۱۴۲ ۲۷۰ kHz
۳۱ ۰٫۲۲۶۰۶ ۰٫۰۴۰۱ ۴۲۶٫۷۲۸ ۰٫۷ ۰٫۱۱۳ ۳۴۰ kHz
۳۲ ۰٫۲۰۳۲ ۰٫۰۳۲۴ ۵۳۸٫۲۴۸ ۰٫۵۳ ۰٫۰۹۱ ۴۳۰ kHz
۳۳ ۰٫۱۸۰۳۴ ۰٫۰۲۵۵ ۶۷۸٫۶۳۲ ۰٫۴۳ ۰٫۰۷۲ ۵۴۰ kHz
۳۴ ۰٫۱۶۰۰۲ ۰٫۰۲۰۱ ۸۵۵٫۷۵۲ ۰٫۳۳ ۰٫۰۵۶ ۶۹۰ kHz
۳۵ ۰٫۱۴۲۲۴ ۰٫۰۱۵۹ ۱۰۷۹٫۱۲ ۰٫۲۷ ۰٫۰۴۴ ۸۷۰ kHz
۳۶ ۰٫۱۲۷ ۰٫۰۱۲۷ ۱۳۶۰ ۰٫۲۱ ۰٫۰۳۵ ۱۱۰۰ kHz
۳۷ ۰٫۱۱۴۳ ۰٫۰۱۰۳ ۱۷۱۵ ۰٫۱۷ ۰٫۰۲۸۹ ۱۳۵۰ kHz
۳۸ ۰٫۱۰۱۶ ۰٫۰۰۸۱۱ ۲۱۶۳ ۰٫۱۳ ۰٫۰۲۲۸ ۱۷۵۰ kHz
۳۹ ۰٫۰۸۸۹ ۰٫۰۰۶۲۱ ۲۷۲۸ ۰٫۱۱ ۰٫۰۱۷۵ ۲۲۵۰ kHz
۴۰ ۰٫۰۷۸۷۴ ۰٫۰۰۴۸۷ ۳۴۴۰ ۰٫۰۹ ۰٫۰۱۳۷ ۲۹۰۰ kHz

از استاندارد AWG برای بیان اندازه‌های سیم‌های افشان هم استفاده می‌شود. با این تفاوت که در این مورد سطح مقطع کلی سیم برابر با مجموع سطح مقطع‌های همه‌ی رشته‌های تشکیل دهنده‌ی آن در نظر گرفته می‌شود.

در واقعیت، فضایی در بین رشته‌های سیم وجود دارد حدود ۱۰ درصد سطح مقطع سیم را تشکیل می‌دهد. در AWG این فضای خالی محاسبه نشده است. بنابراین سیم افشان باید حدود ۵ درصد قطورتر از سیم مفتولی در نظر گرفته شود تا دارای مقاومت یکسانی باشند.

سیم‌های افشان در این استاندارد با سه شماره مشخص می‌شوند که شماره اول مقدار کلی AWG، شماره دوم اندازه AWG برای هر رشته و شماره سوم تعداد رشته‌های سیم را مشخص می‌کند.

تعداد رشته ها و AWG مربوط به هر رشته ، با یک خط مورب یا اسلش (/) از هم جدا می‌شوند. به طور مثال یک سیم افشان با AWG  ۲۲ که دارای ۷ رشته سیم است و AWG هر رشته آن برابر با ۳۰ است، به شکل زیر نمایش داده می‌شود: AWG 22 30/7